The truth about Riga | Yanis Varoufakis


The truth about Riga | Yanis Varoufakis.

The truth about Riga

It was the 24th of April. The Eurogroup meeting taking place that day in Latvia was of great importance to Greece. It was the last Eurogroup meeting prior to the deadline (30th April) that we had collectively decided upon (back in the 20th February Eurogroup meeting) for an agreement on the set of reforms that Greece would implement so as to unlock, in a timely fashion, the deadlock with our creditors.

During that Eurogroup meeting, which ended in disagreement, the media began to report ‘leaks’ from the room presenting to the world a preposterously false view of what was being said within. Respected journalists and venerable news media reported lies and innuendos concerning both what my colleagues allegedly said to me and also my alleged responses and my presentation of the Greek position.

The days and weeks that followed were dominated by these false stories which almost everyone (despite my steady, low-key, denials) assumed to be accurate reports. The public, under that wall of disinformation, became convinced that, during the 24th April Riga Eurogroup meeting, my fellow ministers called me insulting names (“time waster”, “gambler”, “amateur” etc. were some of the reported insults), that I lost my temper, and that, as a result, my Prime Minister later “sidelined” me from the negotiations. (It was even reported that I would not be attending the following Eurogroup meeting, or that I would be ‘supervised’ by some other ministerial colleague.)

Of course none of the above was even remotely true.

  • My fellow ministers never, ever addressed me in anything other than collegial, polite, respectful terms.
  • I did not lose my temper during that meeting, or at any other point.
  • I continue to negotiate with my fellow ministers of finance, leading the Greek side at the Eurogroup.

Then came a New York Times Magazine story which raised the possibility of a recording of that Eurogroup meeting. All of a sudden, the journalists and news media that propagated the lies and the innuendos about the 24th April Eurogroup meeting changed tack. Without a whiff of an apology for the torrent of untruths they had peddled against me for weeks, they now began to depict me as a ‘spoof’ who had “betrayed” the confidentiality of the Eurogroup.

This morning I went on the record on the Andrew Marr television show (BBC1) on this issue. I am taking this opportunity to commit the truth in writing also here – on my trusted blog. So here it goes:

As I told Andrew Marr, in the absence of minutes, I often record my interventions and responses on my mobile phone, especially when I adlib them. The purpose is, naturally, so as to be able to recount my exact phrases and, accordingly, to brief my Prime Minister, the Cabinet, Parliament etc. on precisely what I said. I did the same in the Riga Eurogroup meeting and, afterwards, back in Athens, used that recording to work on my brief to my colleagues.

In the following days and weeks, I stood firm against the torrent of lies that flowed for weeks like an out of control sewer. I desisted all provocation and refused to divulge anything of what was said in the meeting – not even to put out there the text of my own speeches (let alone the recording).

To my detractors I have this to say: You have not had any leaks from me during or after any of my meetings. Indeed, no one has respected the confidentiality of those meetings more than I – even during the days and weeks I was being provoked by the news media’s false, personal attacks regarding those meetings.

To fellow Europeans I add this: Perhaps it is time we became a little more sceptical about the journalism we rely upon as citizens. And perhaps we should query European institutions in which decisions of monumental importance are made, on behalf of Europe’s citizenry, but in which minutes are neither taken nor published.

Secrecy and a gullible press do not augur well for Europe’s democracy.

Advertenties

Afrika leegloop


1.       Tevreden volk

2.       Leider

3.       Rust

4.       Rijk aan grondstoffen

5.       Corruptie

6.       Westerse landen kopen grondstoffen

7.       Volk wil beter betaald worden

8.       Vazal geplaatst

9.       Uitputting grondstoffen

10.   Happy few verrijken zich

11.   Volk morrelt

12.   Vazal buigt

13.   Volk moet bevrijd worden van vazal

14.   Oorlog

15.   Land is vernietigd

16.   Nieuwe vazal in positie

17.   Grondstoffen worden weer gewonnen

18.   Volk crepeert

19.   Saoudi Arabie sponsort mensensmokkel

20.   Fitte en intelligente mensen vertrekken

21.   Land blijft geruineerd achter

22.   Land wordt verder uitgemergeld

23.   EU houdt strenger tegen

24.   Opzettelijke rampen noodzaken tot barmhartigheid

25.   Maximaal profiteren

26.   Nieuwe regels

27.   Kinderen eerst

28.   Ouders volgen = gezinshereniging

29.   Onrust bevolking EU

30.   Profiterende vluchtelingen

31.   Baanpikkende vluchtelingen

32.   Huizenpikkende vluchtelingen

33.   Misdadige vluchtelingen

34.   Verdrukking autochtone bevolking

35.   Discriminatie en bedreiging door vluchtelingen

36.   Slap, verraderlijk optreden overheid

37.   Politiek correct, stinkende wonden

38.   Burgeroorlog

39.   Vazal wordt naar voren geschoven als verlosser

40.   Vazal wordt geplaatst

41.   Uitbuiting

 

Bespreek geldschepping in de politiek | Burgerinitiatief


Bespreek geldschepping in de politiek | Burgerinitiatief.

Dit initiatief is om de parasitaire – corrupte geldcreatie, monstercreatie van de heersende elite aan de kaak te stellen en een financiële revolutie te ontketenen, de greep naar de macht door het volk, ik steun het van harte!

Je kunt mij diverse keren zien pleiten voor afschaffing van banken in huidige vorm, weg met de Zalm’s, de elitaire bloedzuigers en geldcreatie waar het hoort, niet bij particuliere banken, maar bij de overheid.

Dit initiatief sluit hier naadloos op aan.

Jos Lindhout aan Jos Baeten email


Bron: stelling.nl

Geachte heer Baeten,

Als reactie vanuit de zijde vanuit ASR op een door FD jongstleden vrijdag gepubliceerd artikel, mocht ondergetekende via de pers vernemen dat ASR juridische stappen tegen ondergetekende denkt te moeten ondernemen.

De reactie vanuit ASR via de pers verspreid luidde hierbij als volgt:

de in de aangifte geuite beschuldigingen zijn volkomen ongegrond. ASR onderneemt juridische stappen tegen de indiener van de aangifte

Een verbijsterende reactie en wel om de navolgende redenen:

Ondergetekende heeft aangifte gedaan op de in mijn bezit zijnde stukken, alsmede een mondelinge toelichting van de derde waarmee u een gesprek gevoerd heeft omtrent het “dossier Lindhout” op 10 maart 2014.
Dat dit gesprek inderdaad plaatsgevonden heeft, is door uw advocaat Bohmer bij mail van 23 maart jl. gericht aan mijn advocaat de heer mr. H.Nieuwenhuizen ook daadwerkelijk bevestigd.
De inhoud van het gesprek is mij bekend en betrof de persoon van ondergetekende.
Daar deze wetenschap op geen enkele wijze te rijmen is met de door u afgelegde verklaring onder ede dd 3 juli 2014, is door ondergetekende op woensdag 25 maart alsmede 27 maart jl. dmv aanvullende verklaring aangifte gedaan.

Na overleg met mijn advocaat, vormde e.e.a. (mede n.a.v. de door ons in gang gezette bodemprocedure) aanleiding tot het doen van de aangifte.

Tevens wil ik u er op attenderen dat door ondergetekende alle vormen van zorgvuldigheid in deze in acht genomen zijn.

Reeds op 4 maart jl. heb ik mijn ASR gesprekspartners tijdens mediation, de heren van Daalen en Diemeer, buiten geheimhouding van mediation, verzocht met u persoonlijk een afspraak te mogen hebben omtrent deze problematiek.

Ik dacht u op faire wijze persoonlijk deelgenoot te maken van deze problematiek, met als achterliggende reden dat ik niet op ongenuanceerde wijze karaktermoord wilde toepassen zonder u de kans te gunnen zich te verweren.
Ik weet immens d.m.v. eigen ervaringen hoe pijnlijk e.e.a. is, zeker als dit totaal ongegrond is.

Op 10 maart jl. is bij monde van de heer van Daalen, en voorafgaand aan het mediationgesprek, aangegeven dat U geen behoefte had aan een gesprek met ondergetekende betreffende de mogelijk door u gepleegde meineed.
Tevens heb ik op 10 maart jl., tijdens dit zelfde gesprek, de heren van Daalen en Diemeer de inhoud van de mij ter beschikking gestelde mails geciteerd, ook buiten mediation.

Daar ik van de zijde van ASR niets meer vernomen heb, richt ik mij per mail van vrijdag 13 maart jl. nogmaals tot u met copie aan de heer van Daalen alsmede mijn advocaten.

Hierin verzoek ik u nogmaals een gesprek in overweging te nemen.

Op maandag 16 maart jl. 11.55 u reageert de heer van Daalen naar ondergetekende, alsmede mijn advocaten, met o.a. de navolgende mededeling: “voor de volledigheid wijzen wij u op de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst en de mediationovereenkomst en behouden wij ons alle rechten voor. Daarnaast wijzen wij u erop dat, indien u naar het oordeel van A.S.R. valse aangifte(n) doet, A.S.R. gepaste tegenmaatregelen zal nemen”. Tevens diezelfde middag neemt mijn advocaat de heer Nieuwenhuizen per mail contact op met uw advocaat de heer Bohmer, en deelt hem mede dat, in het kader van de in voorbereiding zijnde bodemprocedure, door ondergetekende op korte termijn aangifte gedaan zal worden van meineed.

Bij mail van 16 maart 15.59 u reageert uw advocaat met oa wederom dreigementen indien ondergetekende een “valse” aangifte zou doen.

Bij mail van 18 maart jl. 08.32u geeft mijn advocaat aan uw advocaat de heer Bohmer nadere informatie m.b.t. de vanuit A.S.R. verzonden mails mbt de afspraak met u van 10 maart 2014.

Wij vernemen niets vanuit uw zijde tot maandag 23 maart jl. 16.51u d.m.v. mail van uw advocaat Bohmer. O.a. wederom dreigementen iz een mogelijk “valse” aangifte.

Op dinsdag 24 maart 14.21 u stuurt mijn echtgenote een persoonlijke mail aan de heer van Daalen waarin vooral de intimidatiepogingen van uw advocaat het onderwerp van ongenoegen zijn.

Dit mailverkeer tussen ons en de heer van Daalen zal eindigen op vrijdag 27 maart 17.58 u, waarbij (louter en alleen) de intimidatiepogingen onderwerp van gesprek zijn.

Ondertussen is er op 25 alsmede (aanvullend) 27 maart door ondergetekende aangifte gedaan.

U kunt mij derhalve alles verwijten, maar niet een gebrek aan zorgvuldigheid.

A.S.R. d.m.v. uw ondergeschikten alsmede uw advocaat hebben m.b.t de problematiek rondom uw verklaring hier reeds sinds 4 maart jl. (!!) weet van.

Het is derhalve nogal gewrocht in de pers te veinzen hiervan geen weet te hebben gehad cq te “overvallen” zijn door de aangifte.

U en uw organisatie hebben reeds langere tijd weet van e.e.a., en A.S.R. had geen enkele behoefte om hiervan kennis te nemen d.m.v. het door ons gedane verzoek tot een gesprek met u.

De uitlatingen in de pers m.b.t. het artikel c.q. de vanuit zijde A.S.R. te nemen vervolgstappen tegen ondergetekende zijn derhalve totaal ongeloofwaardig c.q. onacceptabel.

Wij zien deze (in de pers geventileerde) juridische “vervolgstappen” derhalve als regelrechte “smaad” en zullen daar juridisch correct direct op reageren.

Ik kan mij, d.m.v. mijn uitgebreide ervaringen met A.S.R., niet onttrekken aan de gedachte dat er binnen A.S.R communicatief in dit dossier nogal eens iets fout gaat.

Persoonlijk aan u gerichte mails waarin wij getracht hebben u op de hoogte te brengen van de in uw organisatie levende misstanden,waarbij totaal ten onrechte (externe) slachtoffers vallen, worden door u “ongelezen” doorgestuurd naar uw advocaat.

Althans, dat is uw lezing in het voorlopig getuigenverhoor.

Helaas kunnen wij ons absoluut niet voorstellen dat een CEO, als (functioneel) direct verantwoordelijke voor de veroorzaker van deze (onnodige) ellende, hiervan schijnbaar op geen enkele wijze kennis cq verantwoordelijkheid neemt.

Wij kunnen ons ernstig vergissen, maar zeker in het kader van verantwoord en derhalve fatsoenlijk ondernemen, kan het niet zo zijn dat een CEO er alleen voor “het zang en dans gebeuren” zit en toestaat dat zijn organisatie al ruim 7(!!) jaar slachtoffers weigert een fatsoenlijke en faire dialoog aan te gaan anders dan door juridische procedures.

En zoals bekend, praat ik m.b.t. bovenstaande zeker niet alleen in mijn eigen belang.

De ongeveer 12 (mede) naar uw persoonlijk gestuurde mails spreken wat dit betreft boekdelen m.b.t. zeer schrijnende situaties van ook andere slachtoffers in dit dossier.

Ondergetekende weet uit eigen ervaring hoe “vervelend” het is om ten onrechte slachtoffer te worden van onterechte “karaktermoord”.

Ook u heeft het recht om zich o.a. tegen onwaarheden te verdedigen zowel persoonlijk alsook uw organisatie A.S.R.

Deze publicitaire oorlog doet niemand goed en kost veel tijd.

In het kader van een faire en transparante discussie wil u derhalve uitnodigen om, bij voorkeur deze week, de (publicitaire) discussie te voeren voor een panel van een 6 a 7 tal journalisten van verschillende media.

Ik denk dat deze journalisten heel goed in staat zijn hun eigen conclusies te trekken m.b.t. de onderhavige problematiek.

Uw mogelijke suggesties in deze zijn van harte welkom.

Ik nodig u/A.S.R. derhalve van harte uit deze discussie gezamenlijk te voeren, en zie uw antwoord gaarne uiterlijk morgenmiddag 15.00u via mijn advocaat tegemoet.

Mocht u hier niet in mee gaan en A.S.R. denkt zich achter advocaten/woordvoerders te kunnen verschuilen, dan is dat heel nadrukkelijk de keuze van A.S.R.

Ook in deze kunnen wij het niet eerlijker maken.

Met sportieve groet,
Mede namens andere betrokkenen,

Jos Lindhout

Belasting ontduiken les 1


De VBI (vrijgestelde belegging instelling) leent zich bij uitstek voor de ontduiking van belasting bij de super-rijken, het lijkt er haast speciaal voor gemaakt De VBI is niet aangifteplichtig (Vennootschapsbelasting) en het uitgekeerde dividend valt niet onder dividendsbelasting:

"wat veel vermogenden in het kader van hun privacy weten te waarderen.

De wet schrijft voor dat de VBI een effecteninstelling is in de zin van WFT. Vrijwel altijd kiest men daarom voor een NV, omdat een BV niet kwalificeert. De laatste jaren kiest men daarentegen steeds vaker om de VBI op te zetten als een fonds voor gemene rekening. Dit heeft als voordeel dat de VBI in het handelsregister geen jaarstukken hoeft te publiceren wat veel vermogenden in het kader van hun privacy weten te waarderen.  Bij het opzetten van een VBI vindt vaak een juridische (af)splitsing van de Holding BV plaats. Voor DGA’s die regelmatig dividend uit hun onderneming naar hun holding BV uitkeren, zou dit onder de VBI-voorwaarden kunnen betekenen dat zij meerdere VBI’s gaan krijgen. Inmiddels is echter duidelijk dat het toegestaan is om af te splitsen naar de reeds bestaande VBI.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker voor de rijken.

Privatiseren?


Privatiseren? Iets dat met het belastinggeld van het volk betaald is verkwanselen zodat ditzelfde volk veel meer mag gaan betalen voor diensten die voorheen laaggeprijsd waren en waar het volk voortaan alleen de zure vruchten mag gaan plukken.

Onze VVD-ers lopen als schapen achter de privatiseermafia aan, maar je kunt toch op je klompen aanvoelen dat als een nutsbedrijf of energiebedrijf wordt verkocht, de koper het doel heeft om meer winst te maken, en wie denk je dan dat die winsten moet gaan betalen?

Je ziet het electiciteitnet wankelen wegens achterstallig onderhoud en wegens nalatigheid (voor winstmaximalisatie), de energieboeren gokken erop dat ze steun krijgen van de polititiek om de zaken recht te trekken, het startpunt van nog meer oplichting.

Privatisering is diefstal van het volk door criminele bestuurders en politici. Het enig dat past om het ongedaan te maken is nationalisatie.

Zet de IMF buiten de deur, dit is een hefboom voor de elite om ons tot slaven te maken. De rattenvanger van Hamelen is de VS, wij ratjes lopen klakkeloos achter de fluitist aan.

Oecraine speelbal van de macht


Bron:http://www.dewereldmorgen.be/

De VS heeft andere belangen dan de EU

De VS en de EU zitten niet op dezelfde lijn over Oekraïne. De VS heeft geen enkel belang bij een diplomatieke oplossing voor het conflict. Als er morgen een vreedzame oplossing wordt gevonden, worden immers de sancties opgeheven en kan de Russische economie zich herstellen. Dan wordt het risico terug groter dat Rusland samen met de andere BRICS-landen verdere stappen zet om de dollar te vervangen als internationale wisselmunt, één van de stappen die de economie van deze en andere landen nog meer aan de macht van de Amerikaanse economie zal onttrekken.

Bovendien zouden de bilaterale banden tussen de EU en Rusland dan fel verbeteren, wat onvermijdelijk zou leiden tot nauwere economische samenwerking. Dat laatste is voor de Amerikaanse economische elite al een nachtmerriescenario sinds 1945. Een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne zou met andere woorden een verdere stap zijn naar het einde van de Amerikaanse suprematie over de wereld.

De strategie om Rusland terug te herleiden tot zijn semi-koloniale status van voor de Eerste Wereldoorlog werd reeds openlijk beleden door Zbigniew Brzezinski, nationaal veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter (1977-1981). Recent haalde hij die doctrine opnieuw van stal. Brzezinski riep in een toespraak tot het Wilson Centre in 2014 op om wapens te leveren “die het voor de Oekraïners mogelijk maken een oorlog in stedelijk gebied te voeren”, zoals antitankwapens met korte afstand, ideaal voor gevechten in dichtbebouwde stedelijke gebieden.

Dit is een oproep om een jarenlange etnische stadsguerrilla te ontketenen in Oekraïne. Republikeins senator John McCain is de meest uitgesproken voorstander van een dergelijke militaire escalatie, maar hij staat niet alleen. Volgens Hans Oversloot, docent politieke wetenschappen aan de universiteit van Leiden, speelt ook de binnenlandse politiek een rol in de Amerikaanse houding: “Er is een harde politieke strijd aan de gang in Washington tussen de hardliners in beide partijen en de president, waarbij elke rationele overweging overboord wordt gegooid voor kortstondig politiek gewin. Wie is hier de stoerste van de bende? Dat is zowat de houding. Met het sturen van 3 miljard dollar wapens lever je geen enkele bijdrage aan een oplossing van dit conflict.”

Lees hier het volledige artikel: